Hvis du drømmer om at opføre et nyt hjem, renovere dit eksisterende hus eller tilføje en udvidelse, er byggetilladelser afgørende for at sikre, at dit projekt er i overensstemmelse med lovgivningen. Det er meget forskelligt hvad en byggetilladelse koster, og hvor lang sagsbehandlingstid der er på byggetilladelser i landets kommuner.

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er en officiel tilladelse, der gives af myndighederne til at udføre et byggeprojekt. Den tjener som et vigtigt redskab til at sikre, at byggeriet overholder gældende love, regler og standarder inden for bygningsreglementet. Formålet med byggetilladelser er at beskytte både bygherren og samfundet som helhed ved at sikre, at byggeprojekter udføres korrekt og sikkert.

Hvem ansøger om byggetilladelsen?

Du kan selv søge om byggetilladelse, eller få din arkitekt, ingeniør eller entreprenør til at stå for den. Dette vælger mange, fordi ansøgningen skal indeholde alle de oplysninger kommunen har brug for, for at behandle din ansøgning – og det kan være kompliceret selv at overskue. Du skal dog enten selv underskrive ansøgningen eller give din valgte fagmand en fuldmagt til at søge på dine vegne.

Hvordan søger man om byggetilladelse?

Først og fremmest skal du finde din kommunes ansøgningsskema, hvori det også fremgår hvilke oplysninger de ønsker. Dette er forskelligt fra kommune til kommune, så det er umuligt her at oplyse præcist. Kommunen skal dog kunne se elemeter som byggeriets udformning, udseende, placering på grunden og materialer. Energiberegninger mv., vil også skulle udføres undervejs i processen, og eventuelt skulle medfremsendes.

Ansøgning om byggetilladelse laves på borger.dk (direkte link til ansøgningen).

Hvad skal medtages i en ansøgning om byggetilladelse?

I din ansøgning kan du fx komme ind på punkterne i denne liste, så vidt det er relevant.

 • Forklar at byggeriet overholder gældende bestemmelser i Bygningsreglementet.
 • Vedlæg relevante bilag, såsom facadetegninger, en situationsplan og oplysninger om opholdsarealer. Sørg for, at tegningerne er præcise og viser korrekte mål og forhold.
 • Afklar om byggeriet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, lokalplaner, byplanvedtægter og eventuelle deklarationer for ejendommen.
 • Vurder om byggeriet vil være i konflikt med bygge- og beskyttelseslinjer, samt andre regler for naturbeskyttelse, fredninger og dyrearter.
 • Forklar at byggeriet overholder eventuelle private servitutter.
 • Afklar om bygningen er omfattet af bygningsfredning eller har bevarelsesværdi.
 • Angiv hvilken type byggeri der er tale om, såsom et fritliggende enfamiliehus, en industribygning eller en avls- og driftsbygning.
 • Beskriv arbejdets art klart, om det drejer sig om nybyggeri, tilbygning, opførelse af garage, master og antenner osv.
 • Angiv ejerens navn for den pågældende ejendom.
 • Nævn ansøgerens navn (som ikke nødvendigvis er den samme som ejeren).
 • Oplys om behovet for spildevandstilladelse i forbindelse med byggeriet, og specificer hvilken type tilladelse der kræves.
 • Angiv om byggeriet kræver etablering af en ny overkørsel (indkørsel over fortov) eller ændringer af en eksisterende.
 • Vurder om byggeriet har en erhvervsmæssig karakter, og om der kræves indhentning af andre typer tilladelser, f.eks. en miljøgodkendelse eller lignende.
 • Inkluder eventuelle andre forhold, der kan påvirke kommunens vurdering af dit byggeri.

Anmeldelse af byggeri

Nogle typer byggeri skal ikke igennem processen med at søge om byggetilladelse, men blot anmeldes til kommunen. Hvilke det drejer sig om, kan du læse i bygningsreglementet.

Hvis du får afslag på ansøgning om byggetilladelse kan du klage

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om byggetilladelse, kan du klage til Byggeklageenheden hos Nævnenes hus senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Hvad sker, hvis man bygger uden byggetilladelse?

Det vil afhænge af kommunens syn på sagen. I tilfælde hvor du fx har opført bygninger uden byggetilladelse og hvor byggeriet strider mod regler for byggeri, kan du meget vel blive bedt om at genskabe stedet til det oprindelige. Nogle gange vil man kunne opnå en godkendelse, men det kan aldrig anbefales at benytte denne strategi, da den kan blive voldsomt dyr for dig som bygherre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top